De goedkoopste én makkelijkste manier om op de luchthaven te geraken.

Registratie Partners.

Régistration Partenaires.

Billo heeft een vacature dispatcher , meer info klik hier

BILLO werkt vanaf heden ook samen met de Sportpaleisgroep :
U kan nu ook gecombineerd vervoer boeken van overal in België naar events in het Sportpaleis
Meer info en boeken via Billo events

Algemene voorwaarden
CONDITIONS GÉNÉRALES EN FRANCAIS

HUUR EEN STUUR BVBA

WIEDAUWKAAI 98

9000 GENT

BE0450825019

Art. 1: Algemeen Op al onze diensten zijn onze onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Bij het doorsturen van de bestelling geeft de klant en de reiziger aan akkoord te zijn met de hierna opgestelde voorwaarden en zich hier zodoende aan te houden tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Door gebruikmaking van onze vervoersservice en het plaatsen van de bestelling aanvaardt de klant en de reiziger deze voorwaarden zonder enig voorbehoud, met uitsluiting van zijn eigen voorwaarden, die in geen geval tegen HUUR EEN STUUR BVBA kunnen worden ingeroepen, zelfs niet wanneer ze na de onderhavige voorwaarden werden medegedeeld. Deze algemene voorwaarden primeren op de voorwaarden van de klant, de reiziger of derde ook indien HUUR EEN STUUR BVBA deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft. Alle andere voorwaarden dan deze algemene voorwaarden moeten door HUUR EEN STUUR BVBA schriftelijk bevestigd worden. De maatschappelijke zetel van HUUR EEN STUUR BVBA is gevestigd te WIEDAUWKAAI 98, 9000 GENT. HUUR EEN STUUR BVBA is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer: 0450825019
Art. 2: Definities 2.1 Vervoerder: De HUUR EEN STUUR BVBA , alsmede haar personeel, die er zich toe verbindt personen te vervoeren per auto. 2.2 Reiziger: De persoon die door de vervoerder wordt vervoerd. 2.3 Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met de vervoerder. De klant kan tevens een reiziger zijn doch deze twee hoedanigheden hoeven niet per se samen te vallen. Indien de hoedanigheid van klant en reiziger niet aanwezig is in hoofde van dezelfde persoon zal na de contractsluiting enkel nog rechtstreeks worden gecommuniceerd via het door de klant aangegeven e-mailadres en/of telefoonnummer. 2.4 Opdracht: HUUR EEN STUUR BVBA voorziet in vervoer van reizigers van en naar de luchthaven, het station, de haven of eender welke plaats die dienst doet als vertrek- of aankomstplaats van de reiziger. 2.5 Reisgegevens: de gegevens die de klant of reiziger voorafgaand aan de contractsluiting aan HUUR EEN STUUR BVBA dient te verstrekken aangaande de plaats van afhaling en aflevering van de reiziger, het tijdstip van vertrek van trein of vliegtuig, het aantal te vervoeren personen, specifieke modaliteiten waarmee er bij het vervoer moet rekening worden gehouden, zoals bijvoorbeeld doch niet-limitatief, beperkte mobiliteit van de reiziger, aanwezigheid jonge kinderen, specifieke bagage etc. 2.6 Combi rit: De reiziger wordt naar de luchthaven gebracht in een comfortabel minibusje met mogelijks nog andere reizigers op te halen of reeds in de wagen aanwezig. De reiziger of klant wordt via mail de juiste combinatie overgemaakt. 2.7 Comfort rit: De reiziger wordt door een standaardwagen rechtstreeks naar de luchthaven gebracht, zonder andere reizigers. De reiziger reist steeds alleen. 2.8 Business rit: De reiziger wordt door een stijlvolle limousine (type Mercedes) rechtstreeks naar de luchthaven gebracht door een VIP-chauffeur. 2.9 Ophaling: het oppikken van de reiziger op de afgesproken plaats zoals meegedeeld in de reisgegevens teneinde deze naar de luchthaven, het station, de haven of eender welke plaats die dienst doet als vertrekplaats van de reiziger te vervoeren 2.10 Afhaling: het oppikken van de reiziger op luchthaven, het station, de haven of eender welke plaats die dienst doet als aankomstplaats van de reiziger teneinde deze naar de afgesproken plaats te voeren.
Art. 3: Contractsluiting De doorgegeven bestelling is pas aanvaard door HUUR EEN STUUR BVBA na ontvangst door de klant van de elektronische bevestiging van bestelling. De klant en reiziger is verantwoordelijk voor de correctheid van alle meegedeelde reisgegevens bij het doorgeven van de bestelling. De klant is verantwoordelijk voor de keuze van het soort vervoer dat hij wenst. Bij de keuzeoptie combi aanvaardt de klant dat de reiziger(s) zal/zullen opgehaald worden met een minibusje waarin mogelijks nog andere reizigers aanwezig zijn of zullen zijn.
Art. 4: Uur van ophaling HUUR EEN STUUR BVBA verbindt er zich toe het uur van ophaling ongeveer een week voor de ophaling mee te delen aan de reiziger. De klant en de reiziger dienen er evenwel rekening mee te houden dat het uur van ophaling tot 24u voor de ophaling door HUUR EEN STUUR BVBA kan gewijzigd worden. Dit wordt elektronisch per e-mail aan de reiziger of klant meegedeeld. HUUR EEN STUUR BVBA stemt het uur van ophaling van de reiziger af op de laatste verstrekte reisgegevens. Het behoort evenwel tot de verantwoordelijkheid van de reiziger om het door HUUR EEN STUUR BVBA meegedeelde uur van ophaling na te gaan. Indien de reiziger van oordeel is dat het opgegeven uur hem niet zal schikken gelet op de reisgegevens dan dient hij onmiddellijk en uiterlijk 24u voor het uur van ophaling HUUR EEN STUUR BVBA schriftelijk te verwittigen. HUUR EEN STUUR BVBA zal maximaal 10 minuten op de plaats van ophaling blijven wachten op laattijdige, niet-verwittigende reizigers alvorens haar weg verder te zetten. HUUR EEN STUUR BVBA zal ten gevolge daarvan ook geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn.
Art. 5: Prijs Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging. Alle gegevens, ook de prijzen, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten. Opgegeven tarieven voor opdrachten zijn niet bindend, zijn louter informatief en kunnen aldus geenszins een prijswaarborg naar de toekomst toe vormen. Prijzen zijn onderhevig aan reistijden, brandstofprijzen, wachttijden en andere onkosten. Indien er zich aldus verhogingen voordoen in deze of andere kostenfactoren dan kunnen deze verhogingen aan de klant in rekening worden gebracht. De klant erkent voorafgaand en uiterlijk op moment van vertrek op de hoogte te zijn gesteld van de geldende tarieven. De facturen zijn contant of via overschrijving betaalbaar op het rekeningnummer zoals aangegeven op de factuur en dit binnen 14 dagen na factuurdatum. Om geldig te zijn moet iedere betwisting binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk worden ingediend. Bij ontstentenis van een schriftelijke ingediende klacht binnen de 8 dagen na factuurdatum, zal de factuur als aanvaard beschouwd worden. Bij niet–betalingen van de factuur binnen de voorziene termijn van 14 dagen is er vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 10% per jaar verschuldigd meer een schadevergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 150 EUR en een maximum van 1.500 EUR. Het voorgaande geldt onverminderd een eventuele toekenning van termijnen van respijt en onverminderd het recht van HUUR EEN STUUR BVBA om een aanvullende schadevergoeding te vorderen voor de geleden schade. De mogelijkheid van de klant om eenzijdig zijn betalingsverplichtingen op te schorten, wordt expliciet uitgesloten. HUUR EEN STUUR BVBA behoudt zich het recht voor de levering van een dienst of desgevallend een product of enigerlei andere prestatie op te schorten of te weigeren bij niet-betaling op de vervaldag van deze of een andere levering of dienst aan dezelfde klant.
Art. 6: Aantal te vervoeren personen Het aantal te vervoeren personen ligt vast op het aantal zoals aangegeven in de reisgegevens ten tijde van de bestelling en bindt de klant. Indien het werkelijk aantal te vervoeren personen hoger ligt dan het opgegeven aantal zal 25 EUR per extra te vervoeren persoon worden aangerekend. HUUR EEN STUUR BVBA zal niet aansprakelijk zijn voor elk mogelijk gevolg van plaatsgebrek indien meer personen dienen vervoerd te worden dan het opgegeven aantal.
Art. 7: Annulering Annulering van de opdracht dient steeds schriftelijk te gebeuren. Annulering van de opdracht kan kosteloos tot 14 dagen voor het tijdstip van op – en/of afhaling. Annulering van de opdracht tussen 14 dagen en 4 dagen voor het tijdstip van op – en/of afhaling kan enkel mits betaling van een eenmalige administratieve kost van 15 EUR. Bij annulering van de opdracht tussen 4 dagen voor vertrek en 4uur voor het uur van op – en/of afhaling is 50% van de boekingsprijs verschuldigd met een minimum van 30 EUR. Bij annuleringen binnen de 4 uur voor het uur van op – en/of afhaling, is HUUR EEN STUUR BVBA gerechtigd de totale som van de bestelde opdracht aan de klant te factureren.
Art. 8: Aansprakelijkheid Het vervoer gebeurt onder verantwoordelijkheid van de klant, doch HUUR EEN STUUR BVBA zal al het mogelijke doen teneinde goederen of personen tijdig op de bij bestelling aangegeven plaats van bestemming te brengen. HUUR EEN STUUR BVBA zal echter in geen enkel geval enige aansprakelijkheid op zich nemen wegens het niet tijdig afleveren van goederen of personen op het vooropgestelde tijdstip op de plaats van bestemming en dit ongeacht het soort van mogelijks veroorzaakte schade. De aansprakelijkheid van HUUR EEN STUUR BVBA zal in alle gevallen beperkt zijn tot het maximale bedrag van haar factuur ongeacht de omvang van de direct aanwijsbare schade. HUUR EEN STUUR BVBA kan geenszins gehouden worden tot de vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade met inbegrip, doch niet beperkt tot hotelkosten, vliegtuigtickets, overige al dan niet aanvullende reiskosten, winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie – of personeelskosten, schade aan derden,… HUUR EEN STUUR BVBA is nooit aansprakelijk voor tekortkomingen en fouten door de klant en/of reiziger begaan. HUUR EEN STUUR BVBA is niet aansprakelijk voor zware fouten van haar aangestelden, noch voor fouten van haar onderaannemers.
Art. 9: Reizigersverplichtingen Elke reiziger is verplicht: - De gordel om te doen voor vertrek van het voertuig en deze aan te houden gedurende de volledige rit. Een opgelegde boete die voortvloeit uit het zich niet houden aan deze verplichting zal op de inbreuk plegende reiziger worden verhaald. - Zich te onthouden van: beschadiging en verontreiniging van de wagen, het gebruik van alcoholhoudende dranken, het meevoeren en/of gebruiken van verdovende middelen, gebruiken van rookwaar, agressie, het op welbepaalde wijze hinderen van de vervoerder in de uitoefening van zijn taak. Het is ten strengste verboden te roken in onze wagens. Elke reiziger is verplicht zich op de afgesproken plaats van op – en/of afhaling tijdig aan te bieden rekening houdend met hetgeen bepaald is in artikel 4, 12 en 13 van deze algemene voorwaarden. HUUR EEN STUUR BVBA behoudt zich het recht voor om de reiziger niet mee te vervoeren indien deze zich te laat, zonder enige en gegronde verwittiging, op de op – of afhaling aandient.
Art. 10: Bestelgegevens Onverminderd hetgeen bepaald is in de artikelen 4 en 7 mogen wijzigingen en/of correcties alsook nieuwe bestellingen van retour in geen geval doorgegeven worden aan onze chauffeurs. Deze gegevens dienen steeds rechtstreeks aan HUUR EEN STUUR BVBA doorgegeven te worden en dit per mail, telefoon of fax. Indien er toch nieuwe of verbeterde gegevens worden doorgegeven aan één van onze chauffeurs en niet aan ons kantoor, kan HUUR EEN STUUR BVBA niet verplicht worden rekening te houden met deze nieuwe gegevens. Indien de opdracht ten gevolge van het niet of niet correct meedelen van nieuwe of verbeterde gegevens door de klant aan HUUR EEN STUUR BVBA op enigerlei wijze gebrekkig zou worden uitgevoerd, dan kan HUUR EEN STUUR BVBA hiervoor geenszins aansprakelijk worden gesteld. Ook zal het bedrag van de factuur integraal verschuldigd blijven en zullen gemaakte onkosten door HUUR EEN STUUR BVBA doorgerekend worden meer een administratiekost van € 10,00.
Art. 11: Bevuiling of vernieling van de wagen Bij het bevuilen of vernielen van de wagen, in welke zin dan ook, zal een forfaitaire kost van 75,00 € aangerekend worden om de wagen te reinigen voor de volgende klanten, dewelke zonder verwijl en onmiddellijk met de chauffeur zal afgerekend worden. Bovendien zal HUUR EEN STUUR BVBA gerechtigd zijn om, onverminderd voormelde forfaitaire kost, tevens de bijkomende werkelijke schade op de klant te verhalen. In geval van niet-betaling zal onmiddellijk aangifte gedaan worden bij de bevoegde politiediensten. Bij bevuiling of vernieling die HUUR EEN STUUR BVBA niet zelf kan reinigen zal het voertuig terug in orde gebracht worden door een professionele reinigingsmaatschappij. Alle kosten die hiermee gepaard gaan, worden volledig ten laste van de klant gelegd meer schadevergoeding voor de dagen dat het voertuig niet beschikbaar is omwille van deze feiten.
Art. 12: Afhaling op de luchthaven Bij afhaling op de luchthaven moeten de reizigers steeds uitkijken naar onze chauffeur die zich zal herkenbaar maken door het gebruik van een bordje met het opschrift BILLO. De reizigers verbinden zich ertoe om, indien zij zich niet op de aangeduide vlucht naar de bestelde luchthaven bevinden, HUUR EEN STUUR BVBA hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Bij wijziging van het aankomst- en/of vertrekuur met meer dan 1 uur alsook oponthoud door bijvoorbeeld verloren bagage of welke oorzaak ook, dienen de reizigers HUUR EEN STUUR BVBA hiervan eveneens onverwijld op de hoogte te stellen. Bij gebreke aan het tijdig op de hoogte stellen van HUUR EEN STUUR BVBA zal de volledige prijs verschuldigd zijn, desgevallend te vermeerderen met de wachturen en de kostprijs voor de verplaatsing en parking van HUUR EEN STUUR BVBA.
Art. 13: Wachttijd bij afhaling De chauffeur zal steeds 30 minuten na het doorgegeven uur van landing op de luchthaven arriveren en wacht dan 30 minuten ter plaatse. Indien er niet verwittigd werd voor eventuele problemen met bagage of dergelijke zal de chauffeur weer vertrekken en vervalt de opdracht onverminderd het recht van HUUR EEN STUUR BVBA op vergoeding zoals voorzien in artikel 10 van deze algemene voorwaarden. Indien de chauffeur na verwittiging langer moet wachten dan 30 minuten, hetzij 1 uur of meer na landing, zal er wachttijd en extra parking in rekening worden gebracht. Indien door nalatigheid, het niet verwittigen bij problemen, wijzigingen of foutieve opgave van vluchtgegevens de chauffeur zich tevergeefs heeft verplaatst en de chauffeur nogmaals moet terugkomen , zal elke daaraan verbonden kost ook in rekening worden gebracht aan hetzelfde tarief van de oorspronkelijke bestelling.
Art. 14: Ontbinding HUUR EEN STUUR BVBA mag, zonder enige schadevergoeding, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden indien er zich voor of tijdens de uitvoering van het contract overmachtssituaties zoals voorzien in artikel 20 van deze algemene voorwaarden en/of buitengewone omstandigheden voordoen, zijnde omstandigheden die HUUR EEN STUUR BVBA bij het sluiten van het contract niet kon kennen en die, indien HUUR EEN STUUR BVBA ze wel gekend had, een geldige reden zouden geweest zijn om de overeenkomst niet te sluiten. Niet limitatief dienen als buitengewone omstandigheden te worden aangemerkt: vervoer van illegale personen of goederen, onvoorziene routewijzigingen en omstandigheden die de goede naam en faam van HUUR EEN STUUR BVBA zouden kunnen schaden. HUUR EEN STUUR BVBA heeft tevens het recht de overeenkomst te ontbinden met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging en zonder betaling van enige schadevergoeding, in de volgende, niet-limitatieve, gevallen: • Indien de klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste zeven kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de tijdige en behoorlijke nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; • Bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement door de klant • Bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de klant • Indien beslag gelegd wordt op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de klant • Indien HUUR EEN STUUR BVBA gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de klant zijn verplichtingen jegens HUUR EEN STUUR BVBA zal nakomen. In geval van ontbinding behoudt HUUR EEN STUUR BVBA zich tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade die zij heeft geleden en worden alle vorderingen van HUUR EEN STUUR BVBA op de klant en/ of reiziger onmiddellijk opeisbaar.
Art. 15: Specifieke omstandigheden 15.1 Bij extreem weer, sneeuw, ijzel en dergelijke, behoudt HUUR EEN STUUR BVBA zich het recht voor om wegens veiligheidsredenen niet uit te rijden. HUUR EEN STUUR BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele kosten, van welke aard dan ook. Indien chauffeurs toch uitrijden vervallen de afgesproken tarieven en zal de opdracht aan het geldend uurtarief gerekend worden. 15.2 Bij onvoorziene files door ongelukken, manifestaties of welke reden ook, vervallen de afgesproken tarieven en zal de opdracht aan het geldend uurtarief gerekend worden. Ook tijdens extreme spits is HUUR EEN STUUR BVBA gerechtigd deze maatregel toe te passen. 15.3 Tussenstops kunnen enkel wanneer deze 10 dagen voor het uur van op- of afhaling schriftelijk werden aangevraagd én voorzover het extra aan te rekenen bedrag aan HUUR EEN STUUR BVBA werd betaald. Het extra te betalen bedrag wordt bepaald door de administratie van HUUR EEN STUUR BVBA.
Art. 16: Kinderstoeltjes Kinderstoeltjes kunnen door HUUR EEN STUUR BVBA ter beschikking worden gesteld voorzover dit uitdrukkelijk werd aangevraagd én werd betaald.
Art. 17: Vervoer van huisdieren Indien de klant huisdieren wenst mee te nemen, dient dit minimum 24u op voorhand te worden meegedeeld aan HUUR EEN STUUR BVBA. Dieren dienen steeds in een bench of aangepaste kooi vervoerd te worden. Indien de dieren niet in een bench of aangepaste kooi vervoerd worden, behoudt HUUR EEN STUUR BVBA zich het recht voor het vervoer van het dier te weigeren. Bij het bevuilen of het beschadigen van de wagen door een dier zullen de kosten aangerekend worden zoals voorzien onder artikel 11.
Art. 18: Onvoldoende beschikbaarheid HUUR EEN STUUR BVBA behoudt zich het recht voor een opdracht niet aan te nemen bij onvoldoende beschikbaarheid van chauffeurs. De potentiële klant heeft ten gevolge van de opdrachtweigering door onvoldoende beschikbaarheid van chauffeurs nooit recht op schadevergoeding, van welke aard dan ook.
Art. 19: Gegevensverwerking HUUR EEN STUUR BVBA zal in het kader van de contractuele relatie met de klant tijdens het bestellingsproces via de website persoonsgegevens betreffende de klant en/of reiziger(s) verzamelen. De persoonsgegevens die verzameld worden zijn: emailadres, naam, adres, gsm- en/of telefoonnummer. Tijdens het reserveringsproces kunnen eventueel kredietkaartgegevens worden opgevraagd ter garantie. De klant geeft hierbij ondubbelzinnige toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de voorwaarden vermeld in deze bepaling. De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzicht van de verwerking van persoonsgegevens. HUUR EEN STUUR BVBA treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking en zal de gegevens verwerken voor de volgende doeleinden: klantenadministratie, verwerken en opvolging van de gemaakte bestellingen en reservaties en directe marketing van HUUR EEN STUUR BVBA, met inbegrip van het versturen van een nieuwsbrief. De klant stemt ermee in dat de gegevens kunnen worden verwerkt en kunnen worden meegedeeld aan de volgende derden: de BVBA V-TAX, met zetel gevestigd te Wiedauwkaai 98-99, 9000 Gent, gekend onder KBO-nummer 0478.770.422 en de BVBA Huur een Stuur, met zetel gevestigd te Wiedauwkaai 98-99, 9000 Gent, gekend onder KBO-nummer 0450.825.019. De kredietkaartgegevens van de klant worden echter nooit aan derden overgemaakt. Elke klant heeft inzage- en correctierecht inzake de op hem of haar betrekking hebbende gegevens die verwerkt worden in de bestanden van HUUR EEN STUUR BVBA. Dit inzage- en correctierecht kan via een gedateerde en ondertekende brief, gericht aan de maatschappelijke zetel van HUUR EEN STUUR BVBA, worden aangevraagd. Elke klant kan zich bovendien verzetten tegen een verwerking van zijn persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden door HUUR EEN STUUR BVBA hiervan schriftelijk in kennis te stellen via een gedateerd en ondertekend verzoek gericht aan de maatschappelijke zetel van HUUR EEN STUUR BVBA. De klant heeft tevens het recht om de aanmelding van HUUR EEN STUUR BVBA in het register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te raadplegen. HUUR EEN STUUR BVBA neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de klant meegedeelde gegevens te waarborgen. De klant erkent echter dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De klant erkent en aanvaardt derhalve dat de schade die de klant zou lijden door het onrechtmatige gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen, nooit op HUUR EEN STUUR BVBA kan worden verhaald.
Art. 20: Overmacht In geval van overmacht kan HUUR EEN STUUR BVBA, onverminderd de toepassing van artikel 14 van deze algemene voorwaarden, geen enkele aansprakelijkheid dragen. Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de wederpartij ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder limitatief te willen zijn wordt als geval van overmacht verstaan; technische storingen aan het vervoermiddel die niet aan enige fout of nalatigheid van HUUR EEN STUUR BVBA te wijten zijn, diefstal van het voertuig voorzien om de rit uit te voeren, onvoorziene files, extreme weersomstandigheden, ongevallen die niet te wijten zijn aan enige fout of nalatigheid van HUUR EEN STUUR BVBA, elektriciteitsstoringen, uitputting van de voorraad van een leverancier, storing van internet, tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, staking of lock-out, brand, ziekteverzuim, telecommunicatiestoornissen, fouten of vertragingen te wijten aan derden.
Art 21: Bevoegdheid en toepasselijk recht 21.1 De nietigheid of onwettigheid van één of meerdere van de clausules van de algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid van de overige voorwaarden tot gevolg. Deze blijven onverminderd van kracht. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten tussen HUUR EEN STUUR BVBA en de klant voortvloeien kunnen noch gedeeltelijk, noch geheel worden overgedragen zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van HUUR EEN STUUR BVBA. 21.2 Alleen het Belgisch recht is van toepassing. Bij geschillen of betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van BRUGGE bevoegd.
Art 22: Wanneer de klant op eigen initiatief een taxi of ander bedrijf boekt om vervoer te regelen, voor om het even welke reden, Billo elke verantwoordelijkheid hiervoor afwijst en de klant ten allen tijde zelf zal moeten instaan voor de door hem gemaakte kosten. Billo zal ten allen tijde externe kosten weigeren, van eender welke soort of oorzaak.

CONDITIONS GÉNÉRALES


Art. 1 : Général

Les conditions générales ci-dessous s'appliquent à tous nos services. Lorsqu'il place une commande, le client et le voyageur donne son accord concernant les conditions exprimées ci-dessous, et s'engage à s'y tenir, sauf si convenu autrement par écrit. En utilisant notre service de transport et en plaçant sa commande, le client et le consommateur accepte ces conditions sans aucune condition, à l'exception de ses propres conditions, qui ne peuvent en aucun cas être utilisées à l'encontre de HUUR EEN STUUR BVBA, pas même si elles ont été communiquées après les présentes conditions. Ces conditions générales prévalent sur les conditions du client, du voyageur, ou d'un tiers même si HUUR EEN STUUR BVBA n'y a pas expressément fait opposition. Les autres conditions de ces conditions générales doivent être confirmées par écrit par HUUR EEN STUUR BVBA. Le siège social de HUUR EEN STUUR BVBA est situé au Marktplein 9, 8750 Zwevezele/ Wingene. HUUR EEN STUUR BVBA est inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro : 0811.511.106

Art. 2 : Définitions

2.1 Transporteur : L'entreprise HUUR EEN STUUR BVBA, ainsi que son personnel, qui s’engage à transporter des personnes en voiture.

2.2 Voyageur : La personne se faisant transporter par le transporteur.

2.3 Client : La personne physique ou morale qui remplit un accord avec le transporteur. Le client peut tout de même être un voyageur même si ces deux qualités ne coïncident pas. Dans le cas où les qualités de client et de voyageur ne seraient pas réunies en la même personne, une communication aura lieu après la signature du contrat par le biais de l'adresse e-mail et/ou du numéro de téléphone fournis par le client.

2.4 Mission : HUUR EEN STUUR BVBA offre des services de transport de voyageurs depuis et vers l'aéroport, le port, où quelque autre endroit faisant office de lieu de départ ou d'arrivée pour voyageurs.

2.5 Détails du voyage : les données que le client ou voyageur doit communiquer à HUUR EEN STUUR BVBA avant la signature du contrat concernant le lieu de réception et de délivrance du voyageur, les horaires de départ du train ou de l'avion, le nombre de personnes à transporter, les modalités spécifiques devant être prises en compte lors du transport, comme par exemple, mais sans s'y limiter, la mobilité réduite du voyageur, la présence d'enfants en bas âge, des bagages spécifiques, etc.

2.6 Voyage combi : Le voyageur est transporté à l'aéroport dans un minibus confortable, avec la possibilité que d'autres voyageurs monteront en cours de route, ou qu'ils soient déjà présents dans le véhicule. Le voyageur ou client sera averti de la juste combinaison par email.

2.7 Voyage confort : Le voyageur est directement transporté à l'aéroport dans une voiture standard, sans autres passagers. Le voyageur voyage toujours tout seul.

2.8 Voyage Business : Le voyageur est directement transporté à l'aéroport dans une jolie limousine (type Mercedes), par un chauffeur VIP.

2.9 Ramassage : le ramassage du voyageur à l'endroit convenu tel qu'indiqué dans les données de voyage dans le but de déposer le voyageur à l'aéroport, le port, ou quelque autre endroit faisant office de lieu de départ.

2.10 Chercher : le ramassage du voyageur à l'aéroport, la station, le port ou quelque autre endroit faisant office de lieu de d'arrivée dans le but de transporter le voyageur à l'endroit convenu.

Art. 3 : Signature du contrat

La commande transmise n'est acceptée par HUUR EEN STUUR BVBA qu'une fois que le client a reçu une confirmation électronique de sa commande. Le client et voyageur est responsable de l'exactitude de toutes les données de voyage fournies lors de la passation de la commande. Le client est responsable du choix du type de transport qu'il souhaite. S’il opte pour l'option combi, le client accepte que le(s) voyageur(s) se fassent ramasser par un minibus dans lequel il se peut que d'autres voyageurs se trouveront, ou viendront s'ajouter.

Art. 4 : Heure de ramassage

HUUR EEN STUUR BVBA s'engage à fournir l'heure de ramassage au voyageur environ une semaine avant le départ. Le client et le voyageur doivent tout de même prendre en compte que l'heure de ramassage peut être modifiée par HUUR EEN STUUR BVBA jusqu'à 24 heures avant l'horaire de ramassage. Cela sera communiqué électroniquement par e-mail au voyageur ou client. HUUR EEN STUUR BVBA détermine l'heure de ramassage du voyageur en fonction des dernières données de voyage indiquées. Il est de la responsabilité du voyageur de vérifier l'heure de ramassage indiqué par HUUR EEN STUUR BVBA. Dans le cas où le voyageur est d'avis que l'heure indiquée ne lui conviendra pas à l'égard des données de voyage, il doit le faire savoir immédiatement et au minimum 24 heures avant le ramassage par HUUR EEN STUUR BVBA. HUUR EEN STUUR BVBA attendra les voyageurs retardataires, dans le cas de non-avertissement, pendent maximum 10 minutes à l'endroit de ramassage avant de reprendre sa route. HUUR EEN STUUR BVBA ne sera redevable d'aucune indemnisation résultant de cela.

Art. 5 : Tarifs

Sauf indication contraire, tous les tarifs sont sujets à des changements. Toutes les données, y compris les prix, peuvent être sujettes à des erreurs. Les tarifs indiqués pour les missions ne sont pas obligatoires, sont à titre purement informatifs, et ne peuvent donc en aucun cas garantir les prix pour l'avenir. Les prix dépendent du temps de voyage, des prix du carburant, des temps d'attente, et autres coûts supplémentaires. Dans le cas où des augmentations surviendraient dans l'un ou l'autre de ces facteurs de coûts, elles pourraient être facturées au client. Le client reconnait par avance et au moment du départ avoir été informé sur les tarifs en cours. Les factures sont payables en liquide ou via virement bancaire sur le compte bancaire tel qu'indiqué sur la facture, et ce dans les 14 jours suivant la date de facturation. Pour être valable, toute objection doit être communiquée par écrit dans les 8 jours suivant la date de facturation. En l'absence d'une plainte écrite dans les 8 jours suivant la date de la facture, la facture est réputée acceptée. En cas de non-paiement de la facture dans le délai prescrit de 14 jours à compter de la date d'échéance, des frais de retard de paiement seront automatiquement réclamés et sans préavis, à hauteur de 10% par an ainsi que des dommages à hauteur de 10% du montant de la facture avec un minimum de 150 EUR et un maximum de 1500 EUR. Ce qui précède prévaut sur un éventuel octroi de répit et fait préjudice au droit de HUUR EEN STUUR BVBA de demander réparation pour les dommages. La capacité du client à suspendre unilatéralement ses obligations de paiement est expressément exclue. HUUR EEN STUUR BVBA se réserve le droit de suspendre ou d'annuler un service ou, le cas échéant, un produit ou toute autre prestation en cas de non-paiement à la date d'échéance de la livraison en question, ou une autre livraison ou prestation au même client.

Art. 6 : Nombre de personnes à transporter

Le nombre de personnes à transporter est fixé en fonction du nombre indiqué dans les données de voyage au moment de la commande et lie le client. Si le nombre de personnes à transporter est plus élevé que le nombre indiqué, 25 EUR seront facturés en plus par personne. HUUR EEN STUUR BVBA ne sera pas responsable du manque de place éventuel pouvant survenir dans le cas ou plus de personnes doivent être transportées que le nombre indiqué.

Art. 7 : Annulation

L'annulation de la commande doit toujours se faire par écrit. L'annulation de la commande peut se faire sans frais jusqu'à 14 jours avant la date de ramassage. L'annulation de la commande peut se faire sans frais entre 14 jours et 4 jours avant la date de ramassage sous réserve de payer des couts administratifs forfaitaires de 15 EUR. Pour l'annulation de la commande entre 4 jours et les 4 heures avant l'heure de ramassage, 50% du coût de réservation sera facturé avec un minimum de 30 EUR. Pour toute annulation dans les 4 heures avant l'heure de ramassage, HUUR EEN STUUR BVBA facturera la somme totale de la commande au client.

Art. 8 : Responsabilité

Le transport se fait sous la responsabilité du client, mais BILLO NV fera tout son possible pour apporter des marchandises ou des passagers à la destination spécifiée en temps et en heure. En aucun cas HUUR EEN STUUR BVBA ne sera tenu responsable concernant la livraison des marchandises ou des personnes à l'heure prévue sur le lieu de destination, et ce quel que soit le type dommages que cela pourrait engendrer. La responsabilité de HUUR EEN STUUR BVBA sera limitée dans tous les cas au montant maximal de sa facture, peu importe l'ampleur du dommage immédiatement apparent. HUUR EEN STUUR BVBA ne peut en aucun cas être tenu responsable du remboursement de dommages immatériels, indirect ou consécutif, y compris, mais sans s'y limiter aux frais d'hôtel, billets d'avion, coût de voyage supplémentaires mais non complémentaires, perte de profits, perte de revenus, perte de revenus salariés, restrictions de revenus, frais de personnel ou administratifs, des dommages à des tiers, ... BILLO NV ne sera jamais tenu responsable des insuffisances et erreurs commises par le client et / ou passager. BILLO NV n’est pas responsable des erreurs graves de ses employés, ou de ses sous-traitants.

Art. 9 : Obligations des voyageurs

Chaque voyageur se doit :

- De mettre sa ceinture avant le départ du véhicule et de la garder pendent la totalité du voyage. Toute amende infligée résultant du non-respect de cette exigence sera facturée au voyageur concerné.

- Se retenir de : endommager ou salir le véhicule, utiliser des boissons alcoolisées, transporter et/ou utiliser des substances stupéfiantes, fumer, se montrer agressif, ou entraver de manière réfléchie le travail du transporteur. Il est strictement interdit de fumer dans nos voitures. Chaque voyageur est tenu de se présenter à l'endroit convenu de ramassage en temps opportun en fonction de ce qui est prévu à l'article 4, 12 et 13 de ces conditions générales. HUUR EEN STUUR BVBA se réserve le droit de ne pas transporter un voyageur si ce dernier se présente trop tard ou sans notification préalable au lieu de ramassage.

Art. 10 : Données de commande

Sans préjudice de ce qui est stipulé dans les articles 4 et 7, des corrections et/ou modifications concernant de nouvelles commandes ne peuvent en aucun cas être transmis à nos chauffeurs. Ces informations doivent toujours être transmis directement à HUUR EEN STUUR BVBA et ce par email, téléphone, ou par fax. Si, toutefois, des informations nouvelles sont transmises à l'un de nos chauffeurs et non à notre bureau, HUUR EEN STUUR BVBA ne peut pas être obligé à tenir compte de ces nouvelles données. Si la commande est effectuée de manière incomplète suivant une mauvaise communication de données nouvelles ou changées par le client à HUUR EEN STUUR BVBA, alors HUUR EEN STUUR BVBA ne peut pas être tenu responsable de cela. Le montant de la facture restera également entièrement du et les dépenses supplémentaires seront facturées par HUUR EEN STUUR BVBA en plus de frais d'administration de 10,00 EUR.

Art. 11 Salissure ou la destruction du véhicule

Lors de la salissure ou de la destruction du véhicule, sous quelque forme que ce soit, un montant forfaitaire de 75,00 EUR sera facturé pour le nettoyage de la voiture en vue du prochain client, qui sera versé sans délai au chauffeur. En outre, HUUR EEN STUUR BVBA aura le droit, sous réserve des coûts fixes mentionnés ci-dessus, de facturer au client les coûts de réparation. En cas de non-paiement, un signalement aura immédiatement lieu auprès des autorités policières compétentes. En cas de salissure ou de destruction ne pouvant pas être réparé par HUUR EEN STUUR BVBA, le véhicule sera nettoyé par une entreprise de nettoyage professionnel. Tous les coûts associés seront entièrement pris en charge par le client en plus d'une compensation pour les jours durant lesquels le véhicule ne sera pas disponible en raison de ces faits.

Art. 12 Ramassage à l'aéroport

Lors du ramassage à l'aéroport, les voyageurs devront chercher notre chauffeur qui sera identifiable à l'utilisation d'une pancarte portant l'inscription BILLO. Les passagers s'engagent, si elles ne se trouvent pas sur le vol désigné se rendant à l'aéroport convenu, d'en informer immédiatement HUUR EEN STUUR BVBA. En cas de changements d'heure d'arrivée et / ou de départ de plus d'une heure, ainsi qu'en cas de retards dus à la perte de bagages ou pour toute autre raison, le voyageur doit également en informer HUUR EEN STUUR BVBA immédiatement. A défaut de mettre rapidement HUUR EEN STUUR BVBA au courant, le prix total sera dû, en plus des couts imputables pour le temps d'attente ainsi que pour la circulation et le stationnement de HUUR EEN STUUR BVBA.

Art. 13 Temps d'attente de ramassage

Le conducteur arrivera toujours 30 minutes après l'heure donnée d'atterrissage et attendre 30 minutes sur place. S’il n'a pas été informé de problèmes concernant les bagages ou problème similaire, le chauffeur quittera l'aéroport et le droit d’indemnisation de la part d'HUUR EEN STUUR BVBA sera annulé, comme prévu à l'article 10 des présentes conditions générales. Si le chauffeur doit attendre plus de 30 minutes, c'est à dire une heure ou plus après l'atterrissage, un parking supplémentaire et le temps d'attente seront facturés. Si le chauffeur s'est déplacé fautivement par négligence, omission d'avertir des problèmes, changements ou indications erronées concernant le vol, et que chauffeur doit revenir, tous les coûts y afférents seront facturés au même tarif que la commande originale.

Art. 14 Résiliation

HUUR EEN STUUR BVBA peut, sans compensation, résilier le contrat dans son entièreté ou en partie, s'il se produit avant ou pendant l'exécution du contrat des situations de force majeure telles que prévues à l'article 20 des présentes conditions générales et / ou des circonstances exceptionnelles, si il arrive des circonstances que HUUR EEN STUUR BVBA ne pouvait pas connaitre avant la signature du contrat, et que si HUUR EEN STUUR BVBA aurait su, l'aurait considéré comme une raison valable de ne pas conclure l'accord. Son considérées comme circonstances extraordinaires : le transport de personnes ou de biens illégaux, les changements et les conditions de transports imprévus qui pourraient nuire à la bonne réputation et l'honorabilité de HUUR EEN STUUR BVBA. HUUR EEN STUUR BVBA a également le droit de résilier le contrat avec effet immédiat, sans autorisation judiciaire et sans paiement d'aucune indemnité dans les cas non exhaustifs suivants :

• Dans le cas où le client, malgré un avis écrit observant une période d'au moins sept jours civils ne parvient pas à respecter en temps opportun et approprié une ou plusieurs obligations découlant de l'accord;

• En cas de suspension des paiements ou une faillite du client

• Lors de la liquidation ou de la cessation des activités du client

• Si une saisie des actifs (ou une partie de ces actifs) du client a lieu

• Si HUUR EEN STUUR BVBA a des raisons valables de douter que le client ne remplira pas ses obligations envers HUUR EEN STUUR BVBA.

En cas de résiliation, HUUR EEN STUUR BVBA se réserve également le droit de demander une indemnisation pour les frais, les intérêts, et tous les dommages subis et toutes les réclamations de HUUR EEN STUUR BVBA envers le client et/ou le voyageur seront immédiatement exigibles.

Art. 15 Conditions spécifiques

15.1 Dans des conditions météorologiques extrêmes, la neige, la grêle, et autres événements similaires, HUUR EEN STUUR BVBA se réserve le droit de ne pas utiliser ses véhicules pour des raisons de sécurité. HUUR EEN STUUR BVBA ne peut être tenu responsable des coûts éventuels, de quelque nature qu'ils soient. Dans le cas où des chauffeurs sortiraient tout de même, les tarifs convenus s'annulent, et la mission sera facturée au taux horaire.

15.2 Pour les contrats qui sont effectuées au cours d'une alerte de trafic intense nationale ou internationale, HUUR EEN STUUR BVBA est en droit de percevoir un supplément de 30% par rapport au tarif convenu.

15.3 En cas d'embouteillages imprévus dus à des accidents, manifestations, ou une raison quelconque, les tarifs convenus prendront fin et la mission sera facturée au taux horaire. HUUR EEN STUUR BVBA est également en droit d'appliquer cette mesure en périodes d'heures de pointe extrêmes.

15.4 Des arrêts intermédiaires sont seulement possibles quand ils ont été demandés par écrit dans les 10 jours avant l'heure de ramassage, et dans la mesure où la charge supplémentaire a été versée à HUUR EEN STUUR BVBA. Le montant supplémentaire à payer est déterminé par l'administration de la SA BILLO.

Art. 16 Sièges pour enfants

Les sièges pour enfants peuvent être mis à disposition par HUUR EEN STUUR BVBA dans la mesure où cela a été expressément demandé et payé.

Art. 17 Transport des animaux de compagnie

Si le client souhaite transporter des animaux de compagnie, cela doit être communiqué à HUUR EEN STUUR BVBA au moins 24 heures à l'avance. Les animaux doivent toujours être transportés dans une caisse ou une cage adaptée. Si les animaux ne sont pas transportés dans une caisse ou une cage adaptée, HUUR EEN STUUR BVBA se réserve le droit de refuser de transporter l'animal. En cas de salissure ou d'endommagement du véhicule par un animal, le coût sera facturé comme prévu à l'article 11.

Art. 18 Disponibilité trop basse

HUUR EEN STUUR BVBA se réserve le droit de ne pas accepter de commande en raison d'une disponibilité insuffisante de conducteurs. Le client potentiel n'a jamais droit à une indemnité en raison de la disponibilité insuffisante des conducteurs, de quelque nature que ce soit.

Art. 19 Traitement des données

HUUR EEN STUUR BVBA réunira des données personnelles sur le client et/ou passager(s) dans le cadre de la relation contractuelle avec le client au cours du processus de commande sur le site web. Les données personnelles collectées sont : adresse e-mail, nom, adresse, numéro de téléphone et/ou mobile. Au cours du processus de réservation, des informations de carte de crédit peuvent éventuellement être demandées comme garantie. Le client autorise par la présente de traiter ses données personnelles conformément aux conditions énoncées dans cette disposition. Les données personnelles communiquées par le client seront traitées conformément aux dispositions de la loi du 8 Décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données personnelles. HUUR EEN STUUR BVBA agit en tant que responsable et traitera les données aux fins suivantes : gestion de la clientèle, traitement et suivi des commandes et des réservations, et marketing direct de la part de HUUR EEN STUUR BVBA, y compris l'envoi d'un bulletin d'information. Le client accepte que les données peuvent être traitées et peuvent être communiquées aux tiers suivants : BVBA V-TAX, dont le siège social se trouve au Wiedauwkaai 98-99, 9000 Gand, connu sous le numéro BCE 0478.770.422 et BVBA Huur een Stuur, dont le siège social se trouve au Wiedauwkaai 98-99, 9000 Gand, connu sous le numéro BCE 0450.825.019. Les détails de la carte de crédit du client ne seront jamais transmis à des tiers. Chaque client dispose d'un droit de regard et de rectification portant sur lui ou ses données connexes traitées dans les fichiers de SA BILLO. Ce droit de regard et de rectification peut être demandé par une lettre datée et signée, adressée au siège social de HUUR EEN STUUR BVBA. Chaque client peut en outre s'opposer au traitement de ses données personnelles à des fins de marketing direct par SA BILLO, et lui notifier par écrit dans une demande datée et signée adressée au siège social de SA BILLO. Le client a également le droit de consulter l'enregistrement de HUUR EEN STUUR BVBA dans le registre de la Commission pour la protection de la vie privée. HUUR EEN STUUR BVBA prend toutes les mesures raisonnables pour assurer la confidentialité des informations communiquées par le client. Toutefois, le client reconnaît que la transmission de données personnelles via internet n'est jamais sans risque. Le client reconnaît et accepte que les dommages subis par le client du fait de l'utilisation non autorisée de ses données personnelles par des tiers qui n'ont pas obtenu le consentement ne puissent jamais être incombé à HUUR EEN STUUR BVBA.

Art. 20 Force majeure

En cas de force majeure, HUUR EEN STUUR BVBA ne peut, sans préjudice à l'application de l'article 14 de ces conditions générales, porter aucune responsabilité. En cas de force majeure, chaque partie est libérée de par la loi et n'est en aucun cas obligée de remplir quelque obligation que ce soit envers l'autre partie. Force majeure signifie une situation dans laquelle l'exécution de l'accord par l'une des parties en tout ou en partie est temporairement empêchée par des circonstances indépendantes de la volonté de ce parti, même si cette circonstance aurait pu être prévue au moment de l'accord. Par force majeure est compris, mais sans s'y limiter : la défaillance technique du véhicule qui est pas dû à une faute ou un négligence de la part de HUUR EEN STUUR BVBA, le vol du véhicule prévu pour le voyage, les embouteillages imprévus, les conditions météorologiques extrêmes, les accidents n'étant pas dus à une faute ou une négligence de la part de HUUR EEN STUUR BVBA, les pannes d'électricité, l'épuisement des stocks d'un fournisseur, une panne internet, la perte de biens résultant d'accidents, une grève ou un lock-out, le feu, la maladie, les erreurs de télécommunications, des erreurs ou les retards dus à des tiers.

Article 21: Compétence et droit applicable

21.1 La nullité ou l'illégalité de l'une des clauses des conditions générales ne rend pas nulles les conditions restantes. Ces dernières ne sont pas affectées. Les droits et obligations découlant des accords entre le client et HUUR EEN STUUR BVBA peuvent être transmis soit en partie soit en totalité sans le consentement écrit préalable de SA BILLO.

21.2 Seul le droit belge est applicable. En cas de litiges ou de différends, seuls les tribunaux BRUGES seront considérés compétents.